Hoppa till innehåll
Min sida

Integritetsskyddspolicy

ARAG Digital Services Filial

Vi på ARAG Digital Services Filial värnar om våra klienters, partners och anställdas integritet. Det är viktigt för oss att du skall känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Vi är måna om att följa gällande dataskyddsregelverk.

ARAGs integritetskyddspolicy har tagits fram för att säkerställa att alla inom organisationen följer gällande dataskyddsregler. Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen tillämpas. Den medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och den ställer fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

ARAG Digital Services är en filial till ARAG Digital Services AS, som är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter och står under tillsyn av Datatilsynet i Norge.

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Typiska personuppgifter är namn, adress och personnummer men även foton på personer är personuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Vilka personuppgifter om dig inhämtar ARAG Digital Services?

När du kontaktar oss för att erhålla hjälp lagras de personuppgifter vi behöver (namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och personnummer, m.m.). Detta sker i syfte att kunna fullgöra det uppdrag du gett oss och att kunna tillvarata dina intressen.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

  • – Tillvarata dina intressen
  • – Utföra och administrera dina ärenden

Uppgifterna kan också användas för marknadsanalys, statistik och beräkningar. Om en uppgift behandlas i detta syfte sker det på grundval av vårt berättigade syfte att utveckla verksamheten.

ARAG behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att kunna uppfylla de åtaganden vi har enligt det avtal vi ingått. Behandling sker dessutom för att vi är skyldiga att göra det enligt avtal samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller när vi har berättigat intresse att hantera dina uppgifter.

Personuppgifter som lämnas ut till andra

ARAG kommer inte lämna ut dina personuppgifter till utomstående, förutom i följande fall:

  • – När det har överenskommits mellan dig och ARAG
  • – När det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter inom ramen för ett visst uppdrag
  • – Vi ansvarar för och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra underleverantörer som när vi själva behandlar uppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter vi har i anledning av vårt avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka dina eller våra juridiska intressen t ex om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas. Under vissa förutsättningar kan du även begära radering eller begränsning av personuppgifterna eller invända mot vår behandling. Du kan kostnadsfritt begära information om ARAGs användning av personuppgifter som rör dig (registerutdrag). Du kan också begära att de uppgifter du själv har lämnat flyttas till någon annan (dataportabilitet).

För det fall du anser att vi behandlat dina uppgifter fel kan du vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet – Datatilsynet.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-524 640 80

Begäran registerutdrag:
ARAG Digital Services Filial
Personuppgiftsansvarig
Magnus Ladulåsgatan 63B
118 27 Stockholm

Dataskyddsombud

ARAGs dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att ARAG behandlar personuppgifter i enlighet med lag.
Dataskyddsombud för ARAG Digital Services är: Georg Pedersen, personvern@help.no